Kurtosis
Grain size Kurtosis

Description
Kurtosis calculé en phi en utilisant GRADISTAT (méthode Folk & Ward).
Grain size Kurtosis calculated in phi using GRADISTAT (Folk & Ward method).
Unité / Unit
Aucune
None